Rechtsherstel

De themateksten binnen dit cluster bieden een toelichting op de onderwerpen oorlogsschade, roof en rechtsherstel.

De oorlogsschade die werd toegebracht en de roof die plaatsvond tijdens de Duitse en Japanse bezetting worden in hoofdlijnen geschetst. Vervolgens worden de opzet en uitvoering van de verschillende aspecten van het rechtsherstel na 1945 belicht. Een groot aantal onderwerpen komt aan de orde, zoals de backpay-kwestie, het vermogensrechtsherstel, verstrekte schadevergoedingen en de onderzoeken die aan het einde van de vorige eeuw zijn uitgevoerd door de commissies naoorlogs rechtsherstel.

In Van Dale. Groot woordenboek der Nederlandse taal wordt rechtsherstel gedefinieerd als ‘herstel in onrechtmatig ontnomen rechten’. In deze onderzoeksgids heeft de term rechtsherstel betrekking op de wettelijke regelingen die de Nederlandse overheid na de Tweede Wereldoorlog heeft toegepast om eigendomsverhoudingen die als gevolg van door de bezetter genomen maatregelen waren verstoord, te herstellen.

verantwoording
colofon