Verantwoording

Achtergrond

Deze digitale ‘Onderzoeksgids Oorlogsgetroffenen WO2. Terugkeer, opvang, nasleep’ is het resultaat van een samenwerkingsverband tussen het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (Huygens ING) en het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD). Het project maakte deel uit van het programma ‘Erfgoed van de oorlog’ van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dit programma had tot doel de nalatenschap van de Tweede Wereldoorlog voor de toekomst te behouden en te ontsluiten. Tot het ‘erfgoed’ worden onder andere archieven, objecten en beeld- en geluidsmateriaal gerekend.

De onderzoeksgids richt zich op de nasleep van de Tweede Wereldoorlog en brengt archieven in kaart van organisaties en personen die taken hebben verricht voor oorlogsgetroffenen op het terrein van:

 • repatriëring;
 • opsporing van vermisten;
 • informatieverstrekking over personen;
 • sociale zorg;
 • rechtsherstel;
 • wetgeving;
 • verificatieonderzoek in verband met de verstrekking van pensioenen en andere uitkeringen;
 • belangenbehartiging.

De digitale onderzoeksgids is zowel bestemd voor wetenschappelijk onderzoekers als voor het brede publiek. De beschrijvingen van de archieven en verwijzingen naar de vindplaatsen ervan vormen de kern. Daarnaast bevat de onderzoeksgids beeldmateriaal en worden de verschillende onderwerpen in themateksten in een bredere context geplaatst.

Bij de uitvoering van het project en de totstandkoming van de website hebben de onderzoekers gebruik kunnen maken van de feedback die werd gegeven door de leden van de gebruikersraad. De gebruikersraad bestond uit mw. drs. J.W.F. Eggink (Cogis), mw. dr. R. Grüter (Nederlandse Rode Kruis), drs. D.A.J. Hertogs (Stadsarchief Breda), dr. F.J.W. van Kan (Gelders Archief), drs. A.J. Kuijpers (Pensioen- en Uitkeringsraad), mw. drs. M. Orth (†) (Pensioen- en Uitkeringsraad), drs. H.A.J. van Schie (Nationaal Archief), mw. drs. J. Sjoerds (Stichting Pelita), drs. R. Spork (Gemeentearchief Rotterdam), mw. mr. C.J.G.M. Willers (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), prof.dr. H.B.M. Wijfjes (Rijksuniversiteit Groningen), drs. D.A. Zeldenrust (Koninklijke Academie van Wetenschappen).

Opzet en afbakening

In de onderzoeksgids zijn op gestructureerde wijze archiefvormers in kaart gebracht die taken hebben verricht ten behoeve van oorlogsgetroffenen uit Nederland en Nederlands-Indië. Daarnaast zijn in deze onderzoeksgids ook organisaties uit de oorlog opgenomen waarvan het archief gebruikt is voor de uitvoering van deze werkzaamheden.

Het bleek niet altijd mogelijk de vindplaats van een aantal in Nederlands-Indië gevormde archieven te achterhalen. Als gevolg van de Japanse bezetting en de bersiapperiode zijn vele archieven verloren gegaan. Ook de archieven van particuliere organisaties zijn niet alle bewaard gebleven, aangezien deze instanties geen wettelijke bewaarplicht hebben.

Oorspronkelijk waren er twee onderzoeksgidsen: ‘Sociale Zorg en Rechtsherstel Oorlogsgetroffenen WOII, 1942-heden’ en ‘Opsporing en Verificatie, 1944-heden’. Besloten is om deze twee onderzoeksgidsen, die inhoudelijk nauw verwant waren aan elkaar, te integreren in één digitale onderzoeksgids. De begindata 1942 respectievelijk 1944 zijn gekozen, omdat tijdens de Tweede Wereldoorlog al initiatieven genomen werden op het gebied van sociale zorg, rechtsherstel en repatriëring die na afloop van de oorlog pas uitgevoerd konden worden. Er is geen einddatum, omdat een groot aantal werkzaamheden, zoals de opsporing van vermiste personen, de uitvoering van wetgeving voor oorlogsgetroffenen en de belangenbehartiging, vandaag de dag nog steeds wordt verricht.

Archiefvormers zijn alleen opgenomen in deze gids wanneer hun werkzaamheden het directe gevolg zijn geweest van de Tweede Wereldoorlog. Organisaties en personen die hulp hebben verleend aan slachtoffers uit de bersiapperiode vallen daarom buiten het bestek van de gids.

De onderzoeksgids bevat daarnaast alleen organisaties die een nationaal karakter hebben gehad. Archieven van gemeenten en lokale instellingen zijn niet opgenomen in de onderzoeksgids. De archiefvormers zijn hoofdzakelijk Nederlandse organisaties; alleen die buitenlandse instellingen zijn opgenomen die zich in belangrijke mate hebben ingezet voor Nederlandse oorlogsgetroffenen.

Deze onderzoeksgids richt zich hoofdzakelijk op burgerslachtoffers- en getroffenen van de oorlog. Organisaties die taken hebben verricht op het gebied van sociale zorg aan of de behartiging van belangen van militairen komen niet aan bod. Wel wordt in de gids aandacht besteed aan instellingen die zich hebben beziggehouden met de opsporing en repatriëring van en informatieverstrekking over krijgsgevangenen en militairen, omdat in Nederlands-Indië opsporings- en repatriëringsorganisaties zich zowel richtten op burgers als op krijgsgevangenen.

Toelichting op de database

In de onderzoeksgids wordt onderscheid gemaakt tussen archiefvormers – dit kunnen zowel personen als organisaties zijn – en bijbehorende archieven. Onderaan de beschrijving van de archiefvormer staan de bijbehorende archieven vermeld. Vaak is dit één archief, maar het kunnen er ook meerdere zijn. Het komt ook voor dat een archief van een organisatie onderdeel uitmaakt van een ander archief. In dat geval is er sprake van een gedeponeerd archief.

Bij de beschrijvingen van de organisaties zijn onder andere de volgende gegevens opgenomen:

 • naam;
 • jaar van oprichting en jaar van opheffing (indien van toepassing);
 • oprichters en reden van oprichting;
 • inrichting van de organisatie;
 • doelstellingen en taken;
 • doelgroep.

Bij de beschrijvingen van de archieven zijn de volgende gegevens opgenomen:

 • looptijd;
 • vindplaats;
 • manier waarop het archief toegankelijk gemaakt en geordend is;
 • omvang;
 • informatie over de openbaarheidsbeperkingen;
 • beschrijving van het soort materiaal, in het bijzonder met betrekking tot de onderwerpen van de onderzoeksgids.
verantwoording
colofon