Archiefvormers bij het thema Rechtsherstel

- Adviescollege besteding Nederlandse bijdrage aan het Nazi Persecutee Relief Fund
- Adviescollege Besteding Vierde Tranche
- Adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog
- Afdeling Bewindvoering van de Administratie der Generale Thesaurie
- Afdeling Economische en Sociale Zaken van het ministerie van Financiën
- Afdeling Indonesië en Overzeese Rijksdelen (en voorgangers) van de Directie Buitenlands Betalingsverkeer (ministerie van Financiën)
- Afdeling Vaartuigen
- Afdeling ‘War Material’ van het Militair Commissariaat Rechtsherstel (M.C.R.H.)
- Agentschap van het ministerie van Financiën
- Ambassade in de Bondsrepubliek Duitsland te Bonn
- Backpay-commissie
- Bank voor Nederlandschen Arbeid N.V.
- Beauftragte für die Niederländische Bank
- Begeleidingscommissie Bureau Herkomst Gezocht (Commissie-Ekkart)
- Begeleidingscommissie onderzoek Financiële Tegoeden Wereldoorlog II in Nederland
- Begeleidingscommissie Onderzoek Indische Tegoeden
- Beheerder/liquidateur van de Sammelverwaltung feindlicher Hausgeräte en de Geschäftsstelle für Verwaltung feindlicher Warenlager
- Bregstein, Marcel Henri
- Bureau Bestrijding Vermogensvlucht
- Bureau en Rijksbureau voor Generatoren en Tankgas
- Bureau Herkomst Gezocht
- Bureau Herstelbetalings- en Recuperatiegoederen (HERGO)
- Bureau Oorlogsbuit van het ministerie van Financiën
- Bureau Oorlogsschade Binnenvaartschepen
- Bureau Terugvoering Vaartuigen
- Bureaus van de Financieel Attaché te New York en Washington van het ministerie van Financiën
- Centraal Afwikkelingsbureau Duitse Schadeuitkeringen
- Centraal Bureau voor Effectenregistratie van de Vereniging voor de Effectenhandel
- Centraal Joods Overleg Externe Belangen
- Centraal Rijksbureau
- Centrale Vermogens Opsporingsdienst
- College van Scheidslieden inzake uitkeringen aan nazi-vervolgden
- Commissariaat-Generaal voor de Nederlandse Economische Belangen in Duitsland
- Commissariaat voor de Niet-commerciële Verenigingen en Stichtingen
- Commissariaat voor Indische Zaken
- Commissariaat voor Oorlogsschade
- Commissie Achterstallige Betalingen
- Commissie Duplicaat Effecten
- Commissie Rechtsherstel Buitenlandse Effecten
- Commissie Rechtsherstel Homoseksuelen Tweede Wereldoorlog
- Commissie tot Bescherming der Aanspraken van Gedepossedeerden
- Commissie tot het doen van Aangifte van Overlijden van Vermisten
- Commissie tot Taxatie van Oorlogsschade
- Commissie van Advies inzake uitkeringen ten gunste van Nederlandse slachtoffers van de Nationaal-Socialistische vervolging
- Commissie van Bijstand voor de Rehabilitatie van Indische Oorlogsslachtoffers
- Commissie van Onderzoek Liro Archieven
- Commissie van Vertegenwoordigers van het Deviezeninstituut
- Commissie voor Arbeidsaangelegenheden
- Commissie voor het herstel van het rechtsverkeer na afloop van de vijandelijke bezetting van Nederland en Nederlandsch-Indië
- Commissies Beheersconflicten
- Consulaten van Haifa en Jeruzalem
- Contactgroep Tegoeden WOII
- De Nederlandsche Bank
- Departementale Projectgroep Tegoeden WOII (1940-1945)
- Deutsche Revisions- und Treuhand Aktiengesellschaft (AG), Zweigniederlassung Den Haag
- Devisenschutzkommando Niederlande
- Directie Bewindvoering van het ministerie van Financiën
- Directie Financieringen en Coördinatie Oorlogsschade van het ministerie van Financiën
- Directie Financieringen van het ministerie van Financiën
- Directie van Handel en Nijverheid
- Directie van het Grootboek voor de Wederopbouw
- Directie Verre Oosten te Batavia van het ministerie van Buitenlandse Zaken
- Directie Verzetsdeelnemers, Vervolgden en Burgeroorlogs-getroffenen en taakvoorgangers
- Directies der Belastingen Rotterdam en Amsterdam
- Eenheid Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II
- Eggens, Jannes
- Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg
- Fiat Commissie ex artikel 71 van de Wet op de Materiële Oorlogsschade
- Flesche, Alfred
- Gedelegeerde in Nederland van de Raad voor het Rechtsherstel in Indonesië
- Gemeenschap Oud Illegale Werkers Nederland
- Generalkommissariat für Finanz und Wirtschaft
- Gerbrandy, Pieter Sjoerds
- Geschäftsstelle für Verwaltung feindlicher Warenlager (in den besetzten Niederländischen Gebieten)
- Gezantschap te Zwitserland
- Handelstrust West
- Indisch Platform
- Joodse Commissie voor Herstel
- Landelijke Hypotheekbank
- Lippmann, Rosenthal & Co., Sarphatistraat (Liro)
- Liquidatie van Vermögensverwaltungs- und Rentenanstalt
- Liquidatie van Verwaltung Sarphatistraat
- Mannheimer, Karl Friedrich
- Militair Commissariaat voor het Rechtsherstel
- Militair Gezag
- Ministerie van Buitenlandse Zaken, onderministerie
- Ministerie van Koloniën
- N.V./ B.V Belegging- en Garantiemaatschappij voor Duplicaten van Buitenlandse Effecten (BELGA)
- Nederlands Beheersinstituut
- Nederlands Clearing Instituut
- Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
- Nederlands Verbond van Gerepatrieerden
- Nederlandse Militaire Missie bij de Geallieerde Bestuursraad te Berlijn
- Nederlandse Orde van Advocaten
- Nederlandse Vereniging van Banken
- Niederländische Aktiengesellschaft für Abwicklung von Unternehmungen
- Niederländische Grundstückverwaltung
- Omnia Treuhandgesellschaft m.b.H.
- Onderzoek 'Indische Rekening'
- Onderzoek 'Sporen van vernieling'
- Proefonderzoek Herkomst Gezocht
- Puttkammer, Erich August Paul
- Raad van Advies inzake uitkeringen aan nazi-vervolgden
- Raad voor het Rechtsherstel
- Raad voor het Rechtsherstel in Nederlands-Indië
- Raad voor Oorlogsschade
- Regeringscommissaris voor de Liquidatie van het Nederlands Arbeidsfront
- Rijks-Textielbureau
- Rijksbureau voor Aardolieproducten
- Rijksbureau voor Bouwmaterialen
- Rijksbureau voor Chemische Producten
- Rijksbureau voor de Distributie van Textielproducten door de Handel
- Rijksbureau voor Diamant
- Rijksbureau voor Genees- en verbandmiddelen
- Rijksbureau voor Hout
- Rijksbureau voor Huiden en Leder
- Rijksbureau voor IJzer en Staal
- Rijksbureau voor Keramische Producten
- Rijksbureau voor Metalen
- Rijksbureau voor Metalenverwerkende Industrie
- Rijksbureau voor Nonferro Metalen 1940-1945
- Rijksbureau voor Oude Materialen en Afvalstoffen
- Rijksbureau voor Papier
- Rijksbureau voor Rubber
- Rijksbureau voor Tabak en Tabaksproducten
- Rijksbureau voor Teerproducten
- Rijksbureau voor Textiel
- Rijksbureau voor Wol en Lompen
- Rosenbaum, Martin
- Sammelverwaltung feindlicher Hausgeräte
- Schade Enquête Commissies
- Sectie IIE (Sectie Oorlogsbuit) van het Militair Gezag
- Sectie IV (Restitutie- en Reparatiezaken) van de Nederlandse Militaire Missie bij de Geallieerde Bestuursraad te Bonn (Duitsland)
- Stichting Afwikkeling Maror-gelden Overheid
- Stichting Beheer, Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
- Stichting Bewindvoering Afwezigen en Onbeheerde Nalatenschappen
- Stichting Centraal Bureau van Onderzoek inzake de Vererving van de Nalatenschappen van Vermiste Personen
- Stichting Centraal Meldpunt Joodse Oorlogsclaims
- Stichting Collectieve Maror-gelden Israël
- Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland
- Stichting het Deviezeninstituut
- Stichting Het Gebaar
- Stichting Individuele Bankaanspraken Sjoa
- Stichting Individuele Effectenaanspraken Sjoa
- Stichting Individuele Maror-gelden
- Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa
- Stichting Jokos
- Stichting Joods Humanitair Fonds
- Stichting Joods Maatschappelijk Werk
- Stichting Landelijke Sinti/Roma Organisatie
- Stichting Maror-gelden Overheid
- Stichting Nederlands Instituut Sinti en Roma
- Stichting Nederlands Kunstbezit
- Stichting Nederlandse Ereschulden
- Stichting Nu of Nooit
- Stichting Pelita
- Stichting Pleziervaartuigen
- Stichting Rechtsherstel KNIL
- Stichting Rechtsherstel Sinti en Roma
- Stichting Sieraden-Comité
- Stichting Teruggevoerde Diamant
- Stichting tot Opeising van Militaire Inkomsten van Krijgsgevangenen 1942-1945
- Studiecommissie Materiële Oorlogsschade
- Technische Commissie Haalbaarheidsonderzoek Indische Tegoeden
- Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers
- Verbond van Verzekeraars
- Vereniging Ex-Dwangarbeiders Nederland Tweede Wereldoorlog
- Vereniging Verenigd Verzet 1940-1945
- Vereniging voor de Effectenhandel
- Vermögensverwaltungs- und Renteanstalt
- Waarborgfonds Rechtsherstel
- Werkgroep-Van Heemskerck
- Zentralstelle für jüdische Auswanderung
verantwoording
colofon